Tạo file hosts trong Windows (nếu máy của bạn không có file hosts)

Một số bạn có chia sẻ với Facebook Việt là các bạn đã thử làm theo  Cách vào Facebook sử dụng file hosts nhưng không thể tìm thấy file hosts trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc (bạn có thể bị mất file hosts, file host bị lỗi, hay cần download file hosts) [...]